Menu
0
VOOR 17:00 BESTELD = VANDAAG VERZONDEN
NIET TEVREDEN, GELD TERUG
VEILIG ONLINE BETALEN
TOP KWALITEIT PRODUCTEN
GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN BOVEN DE €75

Algemene voorwaarden

 1. Partijen
 1. Alphenix: gevestigd te Stadskanaal aan Steenhouwer 19B (9502EV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77135561, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  Verdere gegevens van Alphenix:
  Website: www.Alphenix.nl
  Email: [email protected]
  Btw-identificatienummer:NL002304665B83
 2. De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Alphenix.

 

2 Toepasselijkheid

 1. Door middel van aanbod en acceptatie in de bestelprocedure van Alphenix verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Derden die door Alphenix bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn de Klant digitaal beschikbaar gesteld en/of toegezonden, zijn te allen tijde voor de Klant toegankelijk op de website van Alphenix en kunnen op diens verzoek schriftelijk worden toegezonden.

 

3 Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Alphenix is aangegeven.
 2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
 3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en inclusief 21% btw en onderhevig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 4. Alle opgaven van Alphenix van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Alphenix.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Alphenix. Alphenix is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alphenix dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

4 Levering

 1. Alphenix levert de artikelen na de totstandkoming van de overeenkomst binnen de in het hoofdcontract gestelde termijn en op de door de Klant gekozen leveringsmethode met inachtneming van de in het hoofdcontract weergegeven en door de Klant geaccepteerde leveringskosten.
 2. Indien niemand op het opgegeven verzendadres aanwezig is, kan de Klant een bericht ontvangen met de mededeling dat de bestelling kan worden afgehaald op een in de buurt gelegen afhaallocatie.
 3. De levertermijn is niet fataal waardoor de Klant Alphenix altijd eerst in gebreke dient te stellen, met toepassing van een geruime en redelijke termijn, alvorens tot enige remedie kan worden overgegaan. Alphenix is niet gehouden schade als gevolg van vertraging in de levering, die aan de Klant is toe te rekenen, te vergoeden. Mocht de levering onverwijld 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst nog niet hebben plaatsgevonden, dan heeft de Klant het recht de bestelling te annuleren.
 4. Het risico op verlies of waardevermindering van de (te leveren) goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze zich in haar macht bevinden. Dit geldt ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

 

5 Verbintenissen van de Klant

 1. De Klant stelt Alphenix in de gelegenheid de opdracht te verrichten en verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Alphenix. Hieronder wordt onder andere verstaan:
 2. a) Ervoor zorgdragen dat Alphenix tijdig kan beschikken over correcte en volledige aflevergegevens;
 3. b) Indien de goederen, vanwege keuze van de Klant of vanwege afwezigheid van de Klant op het oorspronkelijke aflevermoment, worden bezorgd bij een afhaalpunt, ervoor zorg te dragen dat de goederen binnen 7 dagen na aflevering worden afgehaald.
 4. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant
 5. Alphenix hieromtrent tijdig te informeren. Alphenix is gerechtigd de hiermee gemoeide
 6. meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.

 

6 Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft in het recht om zaken die op afstand zijn gekocht, binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alphenix, via een ondubbelzinnige verklaring (per E-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.
 4. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de Klant om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het herroepingstermijn is verstreken.
 5. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant de verkoopprijs van de geretourneerde goederen in ieder geval niet later dan 10 werkdagen nadat Alphenix op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Alphenix terug. Alphenix betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Alphenix is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Alphenix heeft medegedeeld, aan Alphenix terug te zenden of te overhandigen. De verzending heeft op tijd plaatsgevonden als de goederen zijn verzonden voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
 6. Bij retournering van de bestelling komen de verzendkosten voor rekening van de Klant.
 7. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen, waaronder de pasvorm en kleuren, vast te stellen. Alphenix is bevoegd om de waardevermindering die het gevolg is van gebruik van de goederen, anders dan het passen, te verrekenen met de betaling aan de Klant. De waardevermindering zal voorts per geval worden bepaald, waarbij Alphenix zich het recht voorbehoudt om de aankoopprijs volledig in te houden indien het goed door (make-up of etens-)vlekken of andere gebruikssporen naar het oordeel van Alphenix onverkoopbaar is geworden. Alphenix kan niet gehouden worden te trachten de geretourneerde kleding weer geschikt te maken voor verkoop door het te (laten) reinigen of repareren.

 

7 Klachtenafhandelingsbeleid

 1. Alphenix beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden
 3. ingediend bij Alphenix.
 4. Bij Alphenix ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Alphenix binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Alphenix, zal Alphenix naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

8 Garantie

 1. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde artikel verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer binnen 48 uur (alvorens over te gaan tot terugzending aan Alphenix) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Alphenix. Alphenix zal het artikel binnen redelijke termijn omwisselen of vergoeden.
 2. Indien het artikel binnen 30 dagen gebrekkig blijkt, dient de afnemer Alphenix meteen na ontdekking hiervan schriftelijk Alphenix te informeren. Dit geldt enkel voor fabrieksfouten en kwaliteitskwesties. Indien klachten van de afnemer door Alphenix gegrond worden bevonden, zal Alphenix naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. 
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 4. 4. Deze garantie geldt niet indien
  A) de afnemer jegens Alphenix in gebreke is;
  B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Alphenix en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  D) beschadiging zijn ontstaan door het niet volgen van was etiketten 
  E) beschadigingen zijn ontstaan aan/van ritsen en knopen na het dragen van het artikel.

 

9 Betaling

 1. De Klant voldoet de verschuldigde koopsom door middel van de in het hoofdcontract weergegeven en eigenhandig gekozen betalingsmethode met inachtneming van de eventueel toepasselijke en aanvaarde transactiekosten.
 2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde koopsom direct na de totstandkoming van de overeenkomst te voldoen. Bij betalingen op factuur heeft een betalingstermijn te gelden van 14 dagen.
 3. Wanneer de Klant tekortschiet in zijn betalingsverplichting en hiermee in gebreke verkeert, zal Alphenix direct het buitengerechtelijke incassotraject jegens de Klant in gang zetten. Conform de wet is de Klant alsdan een aanzienlijk bedrag aan gemaakte kosten aan Alphenix verschuldigd.
 4. De Klant is niet gerechtigd zijn schuld te verrekenen met een prestatie die hij van Alphenix te vorderen heeft die aan zijn schuld beantwoordt.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaat, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Alphenix verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve gedurende het voorbehouden eigendomsrecht niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
 3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Alphenix tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
 4. Wanneer de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is de klant verplicht op verzoek van Alphenix alle benodigde medewerking te verlenen teneinde Alphenix weer onbezwaard over de geleverde goederen te doen beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Alphenix de goederen retour te zenden.

 

11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Alphenix geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Alphenix opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Alphenix onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Alphenix bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Alphenix bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

 

12 Privacy

 1. De overeenkomst met de Klant wordt onder andere voor administratieve verplichtingen gearchiveerd. De Klant kan de overeenkomst naderhand te allen tijde per e-mail bij Alphenix opvragen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
 2. De website van Alphenix kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Alphenix is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze derden.

 

13 Intellectueel eigendomsrechten

De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Alphenix zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Alphenix of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel worden gebruikt.


14 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Alphenix is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Alphenix.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis eveneens Nederlands recht van toepassing.
 3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Alphenix haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is eveneens de rechter in het arrondissement waarin Alphenix haar (hoofd)vestiging heeft exclusief absoluut bevoegd.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00
Bestel nog voor €74,00 en de verzending is gratis